Make your own free website on Tripod.com

蘇軾作品欣賞

[八聲甘州]    [水調歌頭]   [沁園春 赴密州早行馬上寄子由]   [念奴嬌 赤壁懷古]

[定風波]    [南鄉子 送述古]    [飲湖上之初晴後兩]    [虞美人之有美堂贈述古]  [蝶戀花]

 

 

聲甘州往上面

有情風萬里捲潮來 無情送潮歸

問錢塘江上 西興浦口 幾度斜暉

不用思量今古

俯仰昔人非

誰似東坡老 白首忘機

記取西湖西畔 正春山好處 空翠煙霏

算詩人相得 如我與君稀

約他年東還海道

願謝公雅志莫相違

西州路 不應回首 為我沾衣

 

水調歌頭往上面

明月幾時有 把酒問青天

不知天上宮闕 今夕是何年

我欲乘風歸去

又恐瓊樓玉宇 高處不勝寒

起舞弄清影 何似在人間

轉朱閣 低綺戶 照無眠

不應有恨 何事長向別時圓

人有悲歡離合 月有陰晴圓缺

此事古難全

但願人長久 千里共嬋娟

 

沁園春 赴密州早行馬上寄子由往上面

孤館燈青 野店雞號 旅枕夢殘

漸月華收練 晨霜耿耿

雲山摛錦 朝露團團

世路無窮 勞生有限 似此區區長鮮歡

微吟罷 憑征鞍無語 往事千端

當時共客長安 似二陸初來俱少年

有筆頭千字 胸中萬卷

致君堯舜 此事何難

用舍由時 行藏在我 袖手何妨閑處看

身長健 但優游卒歲 且鬥樽前

 

念奴嬌 赤壁懷古往上面

大江東去 浪淘盡千古英雄人物

故壘西邊 人道是 三國周郎赤壁

亂石崩雲 驚濤裂岸 捲起千堆雪

江山如畫 一時多少豪傑

遙想公瑾當年 小喬初嫁了 雄姿英發

羽扇綸巾 談笑間 強虜灰飛煙滅

故國神遊 多情應笑我 早生華髮

人間如夢 一尊還酹明月

.

定風波往上面

莫聽穿林打葉聲

何妨吟嘯且徐行

竹杖芒鞋輕勝馬

誰怕 一蓑煙雨任平生

料峭春風吹酒醒 微冷

山頭斜照卻相迎

回首向來蕭瑟處

歸去 也無風雨也無晴

 

南鄉子 送述古往上面

回首亂山橫 不見居人只見城

誰似臨平山上塔 亭亭

迎客西來送客行

歸路晚風清 一枕初寒夢不成

今夜殘燈斜照處 熒熒

秋雨晴時淚不晴

.

飲湖上初晴後雨往上面

水光瀲灩晴方好

山色空濛雨亦奇

欲把西湖比西子

淡妝濃抹總相宜

 

虞美人 有美堂贈述古往上面

湖山信是東南美 一望彌千里

使君能得幾回來

便使樽前醉倒更徘徊

沙河塘裡燈初上 水調誰家唱

夜闌風靜欲歸時

惟有一江明月碧琉璃

.

蝶戀花往上面

花褪殘紅青杏小

燕子飛時 綠水人家繞

枝上柳綿吹又少

天涯何處無芳草

牆裡鞦韆牆外道

牆外行人 牆裡佳人笑                

笑聲不聞聲漸悄

多情卻被無情惱

 

[回目錄]